امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطاب به لشگر عمر سعد فرمود:

اَلا اِنَّ الدَعیّ ابن الدَعی         

(آگاه باشید که این زنازاده پسر زنازاده [ابن زیاد] )  

قد رکز بَینَ اثنَتَین    

 (مرا بر سر دوراهی قرار داده است)

بَین السِّله و الذّله                 

 (بین جنگ و کشته شدن؛ و یا ذلت)               

و هَیهات مِنّا الذِلّه

(و چقدر ذلت از ما به دور است)

هیهات مِنّا الذِّله

 

 

.
دریافت