سخنران : حجت الاسلام عباد ا.. اسدی

عزاداری توسط  حسن محمود زاده و علی دارایی

زمان : از چهارشنبه 22 مهر تا  شنبه 2 آبان ساعت 18:45

همراه با بیان احکام و قرائت همگانی قرآن و زیارت عاشورا