سخنران : طلبه بسیجی سعید سعادتمند

عزاداری توسط مجید احمدی و حسن محمود زاده و علی دارایی

زمان : از شنبه 3 تا سه شنبه 13 آبان ساعت 18:30

همراه با بیان احکام و قرائت همگانی قرآن و زیارت عاشورا